Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Nemocnice Dačice,a.s. aktuálně informuje :

Nemocnice Dačice,a.s. aktuálně informuje :

18.5.2012 – Nemocnice Dačice,a.s. aktuálně informuje :

Dne 2.5.2012 bylo pracovníky Nemocnice Dačice, a.s. předáno staveniště stavební firmě pro realizaci zakázky „ Změny užívání bývalé kuchyně nemocnice na rehabilitační pracoviště „. Vznikem staveniště došlo k omezení průjezdnosti areálem nemocnice. Upozorňujeme na skutečnost, že vnitřní komunikace je uzavřena pod chirurgickými sály a do zadní části areálu není pro venkovní návštěvníky a jejich vozidla přístup. Pro zaměstnance a nájemce jsme zajistili provizorní přístup do areálu a o této skutečnosti je informovali. Běžné návštěvníky a pacienty zdravotnických pracovišť v areálu Nemocnice Dačice,a.s. žádáme o shovívavost s provozními omezeními po dobu stavby. Věříme, že pochopíte nutnost zajištění bezpečnosti pohybu osob a vozidel a budete parkovat mimo areál nemocnice. Zároveň spoluobčany upozorňujeme na nemožnost parkování v areálu na trávnících mimo komunikace, kde dochází k devastaci trávníků a následně zvýšeným nákladům na nápravu. Protože nejsme schopni sami tuto situaci řešit, obrátili jsme se o pomoc na příslušníky Městské policie Dačice, neboť stání vozidel na travnaté ploše je nepřípustné.

 

Stavební suť je skladována ve vymezeném prostoru a odvážena dle dohody s ředitelem ZUŠ v dopoledních hodinách. Staveniště je ohraničeno a označeno. V současnosti probíhají demoliční práce a příprava vnitřních prostor objektu ke stavebním úpravám. V následujících týdnech vás budeme informovat o pokračování stavby, kde vznikne moderní rehabilitační pracoviště s vodoléčbou, elektroléčbou, ordinací rehabilitačního lékaře , několika pracovišti pro individuální cvičení pacienta s fyzioterapeutem a tělocvična pro pacienty jak ambulantní , tak z lůžkového oddělení. Při poskytování více druhů procedur v jeden den nebude muset pacient procházet prostorem mimo pracoviště, jak je tomu dnes. Bude moci přecházet ve cvičebním oblečení či županu z jedné procedury na druhou. Vnitřní organizace systému aplikování procedur zajistí využitelnost jak prostor, tak i kvalifikovaných pracovníků – fyzioterapeutů.

 

Vzhledem ke vzniku staveniště jsme byli nuceni změnit příchod na LSPP na průchod hlavní budovou, kde je příchod označen informačními směrovkami po vnější části areálu a také i ve vnitřních prostorách hlavní budovy. Na LSPP pro dospělé a pro děti a dorost se prochází kolem výtahů a chodbou kolem interní ambulance. Označení je výrazné a dobře viditelné.

 

Počátkem měsíce května byla dokončena oprava 61 let staré kanalizace v suterénu hlavní budovy s napojením na centrální sběrač. Jednalo se o vedení kanalizace pod archivem zdravotnické dokumentace, kde docházelo k opakovaným haváriím ucpání kanalizace a poškozování podlahové krytiny vlhnutím. Archiv byl v nepoškozeném stavu přestěhován dočasně na jiné uložiště a po kompletaci bude opět přesunut zpět. V současnosti je kanalizace plně funkční a její zatížení je bez problémů.

 

V letošním roce jsme koupili novou motodlahu na rehabilitační oddělení dlouhodobě nemocných. Nákup jsme mohli provést díky přispění sponzorským darem dvou členů Dozorčí rady Nemocnice Dačice,a.s., paní Aleny Nohavové a pana Bohumila Tomšů. Mechanická motodlaha slouží při rehabilitaci dolních končetin pacientů na oddělení, zvláště ke cvičení pacientů po endoprotézách kolenních kloubů. Končetina je pasivně procvičována na přístroji po danou dobu dle rehabilitačním pracovníkem zadaného programu. Část našich pacientů přichází po operacích dolních končetin z ortopedického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., kde s touto metodou mají dlouholeté dobré zkušenosti a my na ně navazujeme další systematickou péčí. Proto jsme potřebovali letos koupit již nový přístroj a pomoc členů Dozorčí rady přišla vhod. Zároveň jsme na stejné oddělení zakoupili ze sponzorského daru rodinného příslušníka spokojeného pacienta novou televizi, kterou jistě pacienti ocení, a to zvláště při sportovních přenosech letošního roku. Děkujeme touto cestou všem sponzorům za jejich ocenění práce zaměstnanců Nemocnice Dačice, a.s. a doufáme v pokračování této hezké tradice. Přejeme vám slunné jarní dny.
Za vedení Nemocnice Dačice,a.s.
MUDr.Miroslava Člupková