Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Archiv 9 Výzva zadavatele veřejné zakázky Nemocnice Dačice, a.s., Dačice

Výzva zadavatele veřejné zakázky Nemocnice Dačice, a.s., Dačice

Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice Dačice, a.s., Dačice, Antonínská 85/II, PSČ 380 01, IČ: 281 13 195 (dále v textu jen „zadavatel“) se rozhodl vyzvat Vás podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení písemnou výzvou k podání nabídky na zhotovitele stavby „Změna užívání a nástavba původní kuchyně Nemocnice Dačice, a.s.“ a k prokázání splnění kvalifikace, a to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách, které tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této písemné výzvy.

Výkonem zadavatelské činnosti podle ust. § 151 zákona byla pověřena obchodní firma RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 619 72 690 (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, tj. k zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost je dodavatel povinen veškeré doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny pověřené osobě. Od této doby pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v zákoně a vázané na doručení dokladů a požadovaných listin. Pro úplnost zadavatel uvádí, že elektronickou verzi zadávacích podmínek si lze stáhnout bezúplatně na profilu pověřené osoby (webových stránkách pověřené osoby). Přístupové heslo ke stažení zadávacích podmínek bude zájemcům o veřejnou zakázku sděleno obratem, a to na základě jejich písemné (elektronické) žádosti. V žádosti uvede zájemce pouze název obchodní firmy, sídlo, IČ, emailovou adresu, kontaktní osobu a kontaktní telefon na tuto osobu a název veřejné zakázky.