Dokumentace

Žádost o poskytnutí informací – kopie či výpisu z dokumentace

Obecné informace o zdravotnické dokumentaci.

Ve vztahu ke každému pacientovi Nemocnice Dačice je vedena zdravotnická dokumentace a v rámci jejího vedení, předávání, zpřístupňování a dalších činností zpracování jsou zpracovávány citlivé osobní údaje o jeho zdravotním stavu včetně údajů z jeho rodinné, osobní, pracovní a popř. též sociální anamnézy. Vedení zdravotnické dokumentace až po její skartaci podléhá zákonnému režimu podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb.. Nemocnice Dačice,a.s. vede zdravotnickou dokumentaci v kombinaci listinné a elektronické podoby. Elektronická verze zdravotnické dokumentace je zajišťována prostřednictvím zabezpečeného Nemocničního informačního systému, jehož prostřednictvím jsou realizovány záznamy do zdravotnické dokumentace, a tyto záznamy jsou posléze tištěny a zakládány do zabezpečené kartotéky.

Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její kopie a výpisy.

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,

c) osoby blízké zemřelému pacientovi, popř. další osoby, které zemřelý pacient za svého života určil. Pokud zemřelý pacient za svého života neudělil souhlas s poskytováním informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví.

Osoba, která žádá o povolení nahlížení do zdravotnické dokumentace, je povinna prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Podmínky pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace a sazebník.

Na požádání osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace poskytuje její kopii Nemocnice Dačice, a to do 30-ti dnů od obdržení žádosti. Nemocnice Dačice účtuje za pořizování kopií zdravotnické dokumentace částku 150,- Kč plus náklady (dle sazebníku) a poštovné, a to prostřednictvím přiložené faktury, která obsahuje platební údaje.

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace je možné podat jedině osobně a na předepsaném formuláři, který je ke stažení ZDE. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Kontaktní údaje osoby pověřené k vyřizování žádostí o přístup / kopii zdravotnické dokumentace.

Bc. Monika Vágnerová, tel: 384 358 211, e-mail: monika.vagnerova@nemda.cz