Domů 9 Praktické informace 9 Dopravní zdravotní služba

Dopravní zdravotní služba

Poskytovatel zdravotnické dopravní služby – Apropo Uchytil – dispečink tel.: 384 358 269

Individuální dopravní služba seniorům v Dačicích – Město Dačice

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu.

Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného Příkazu ke zdravotnímu transportu, vyplněného odesílajícím lékařem, který přepravu požaduje. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný.

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje Příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař poskytovatele, který o kontrole rozhodl. Může ale nastat situace, kdy tento lékař Příkaz z objektivních důvodů nevystaví – např. když jste pozván na kontrolu až za delší časové období, takže nelze vyloučit změnu vašeho zdravotního stavu a tím i indikace k přepravě. V takovém případě byste se měl/a obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí váš aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava ze zdravotních důvodů indikována, vystaví vám Příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu zpět však již vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, pokud jste nebyl v péči nelékařských zdravotnických pracovníků (např. rehabilitace, rentgen). V tomto případě vám praktický lékař vypíše Příkaz ke zdravotnímu transportu na cestu tam i zpět.

Lékař může také indikovat přepravu doprovodu pacienta – na formuláři Příkazu ke zdravotnímu transportu však musí slovně uvést důvod přepravy doprovodu sanitkou (je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce). Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření, zejména kvůli potřebě poskytnutí informací (pokud informace nelze zajistit jinak – např. lékařskou zprávou).

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje pouze pomoc při přepravě, je to plně v kompetenci posádky dopravní služby. Odborný dohled a dopomoc při přepravě včetně předání pacienta u poskytovatele zdravotních služeb pak zajišťuje druhý člen posádky v rozsahu své kvalifikace. Pokud vám váš ošetřující lékař zdravotnickou dopravní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Pokud ošetřující lékař neshledá důvody pro přepravu sanitním vozidlem hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, můžete po domluvě se zdravotnickou dopravní službou využít přepravu sanitním vozidlem jako samoplátce.