Domů 9 Praktické informace 9 Podávání stížností/pochvaly

Podávání stížností/pochvaly

Našim cílem je spokojený pacient. Pokud by tomu tak přes naše maximální úsilí nebylo, je možné proti postupu Nemocnice Dačice, a.s. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost.

Kde a jak podat stížnost a kdo ji může podat?

Proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient,
  • zákonný zástupce pacienta,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem.

Forma a způsob podání stížnosti, kontakty

Stěžovatel může podat stížnost písemně:

a) zaslanou na adresu: Nemocnice Dačice, a.s.   

                                          sekretariát vedení nemocnice

                                          Antonínská 85/II, 380 01 Dačice

formulář ke stažení – Formulář-stížnost

b) osobním doručením na podatelnu v budově ředitelství na sekretariátu nemocnice v době:

Po, St, Pá  – 8.00 hod – 12.00 hod   12.30 hod – 14.00 hod

Út, Čt        – 8.00 hod – 12.00 hod   12.30 hod – 16.00 hod

c) osobně (ústně) v budově ředitelství na sekretariátu – nelze-li vyřídit ústní stížnost ihned při jejím podání, sepíšou příslušní pracovníci se stěžovatelem písemný záznam o podání stížnosti.

S ústní stížností, o které byl sepsán písemný záznam, se dále nakládá jako s písemnou stížností.  Jedno vyhotovení záznamu obdrží stěžovatel.

Písemný záznam z podání stížnosti (příp. dopis) musí obsahovat:

– datum podání stížnosti,

– jméno, příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu   stěžovatele

– předmět stížnosti – podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně

   uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká

– vlastnoruční podpis stěžovatele.

Doba přijímání stížností cestou osobního podání je každý pracovní den od 8:00 – 12:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. Mimo tuto dobu je oprávněn přijmout ústní stížnost zaměstnanec  daného pracoviště, který neprodleně kontaktuje svého nadřízeného vedoucího pracovníka a ten následně místopředsedu představenstva ND,a.s..

d) elektronicky na adrese: podatelna@nemda.cz,  – elektronicky podaná stížnost musí mít náležitosti písemné stížnosti, zejm. uvedeného jména a poštovní adresy stěžovatele (nebo jiný údaj zvolený pro způsob komunikace). S takto přijatou stížností se nadále nakládá jako s písemnou stížností.

e) telefonicky na tel: 384 358 211 Nemocnice Dačice,a.s.

Zásady telefonické stížnosti: Je-li stížnost podána telefonicky, je stěžovatel vyzván k doplnění stížnosti písemnou formou. Anonymní telefonické stížnosti se neprošetřují.

 Vyřízení stížnosti:

Přijetí stížnosti potvrdí ND, a.s. do 5 dnů od jejího doručení, s uvedením lhůty, v níž bude stížnost vyřízena. Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti. Stížnost musí být vyřízena v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení (tuto lhůtu může nemocnice odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, o tomto prodloužení je povinna stěžovatele informovat). Informace o vyřízení stížnosti a vyjádření vedení společnosti bude zasláno stěžovateli.

            Jde-li o stížnost, jejíž vyřízení nemocnici nepřísluší, nemocnice ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení postup věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti nemocnice stěžovatele rovněž informuje. Pokud je stěžovateli při řešení nabídnuta osobní schůzka k projednání jeho stížnosti a tato nabídka zůstává 30 dnů bez jakékoliv reakce,  považujeme stížnost za vyřízenou.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, a to Krajském úřadu Jihočeského kraje, který udělil ND, a.s. oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ve stížnosti zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti nemocnicí.

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa. Děkujeme.