Domů 9 Praktické informace 9 Poskytování informací

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecně o právu na informace:

Nemocnice Dačice, a. s. je subjektem povinným ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací; tak zejména není možné žádat Nemocnici Dačice o sdělení stanovisek, vypracování hodnocení, analýz, zvláštních statistik apod. Naopak je Nemocnice Dačice povinna poskytnout žadateli dokumenty a informace, jež má nebo by měla mít k dispozici, a to včetně výtahů z existujících databází nebo dokumentů, ledaže je dán zákonný důvod, proč tyto již existující informace nemůže poskytnout. Osobní údaje fyzických osob Nemocnice Dačice poskytne jen tehdy, dovoluje-li jí to zákon. Poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace je cestou zákona č. 106/1999 Sb. vyloučeno.

Povinně zveřejňované informace.

Povinným subjektem je Nemocnice Dačice a.s., IČ 281 13 195, se sídlem v Antonínská 85, 380 01 Dačice. Jejím jediným akcionářem je Jihočeský kraj a jejím posláním zejména komplexní poskytování zdravotních a částečné poskytování sociálních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.. Popis organizační struktury je ZDE.Proti rozhodnutí Nemocnice Dačice nebo proti nečinnosti či jinému vyřízení žádosti o poskytování informací je možné podat odvolání/stížnost cestou fyzické či elektronické podatelny. Odvolání/stížnost musí obsahovat údaje o tom, komu je opravný prostředek směřován (Nemocnice Dačice, a. s.), kdo jej činí, dále označení rozhodnutí či postupu, proti kterým žadatel brojí, dále vytýkané důvody nesprávnosti rozhodnutí či postupu a návrh, jak by měla Nemocnice Dačice rozhodnout či dále postupovat. Musí být podepsáno. Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, dnem narození a trvalým bydlištěm, právnická osoba názvem či firmou, identifikačním číslem a sídlem. Odvolání proti rozhodnutí Nemocnice Dačice, a.s. o odmítnutí žádosti žadatele o informace musí mít náležitosti podle § 82 správního řádu. Sazebník úhrad za poskytování informací je ZDE. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací je ZDE. Adresa elektronické podatelny je: podatelna@nemda.cz

Kontaktní údaje pro podávání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů, návrhů a jiných dožádání.

Bc. Monika Vágnerová, tel: 384 358 211, e-mail: monika.vagnerova@nemda.cz