Domů 9 Oddělení 9 Etické kodexy

Etické kodexy

Etické kodexy zdravotnických pracovníků

Všichni pracovníci ve zdravotnictví při své práci zachovávají úctu k životu, respektují lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. Dbáme na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů.

Níže uvádíme etické kodexy, kterými se řídí pracovníci v Nemocnici Dačice, a.s.