Domů 9 Oddělení 9 Sociální lůžka

Sociální lůžka

Jihočeský kraj
Hlavní sestra, manažer kvality: Mgr. Petra Čeloudová
Zdravotně-sociální pracovnice: Mgr. Lucie Pospíchalová
Staniční sestra - Sociální lůžka: Květoslava Kadrnožková

Důležité informace

Dostupnost služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Konzultace se zdravotně sociální pracovnicí je možná od pondělí do pátku po telefonické domluvě na oddělení sociálních lůžek.

Informace o sociální službě:

Sociální lůžka Nemocnice Dačice, a.s. nejsou trvalou sociální službou. Tato služba je poskytována na dobu přechodnou tzn. do doby, než se bude uživatel moci vrátit do domácího prostředí, nebo využít jinou sociální službu např. pečovatelskou službu, osobní asistenci, domov pro seniory apod. Maximální délka pobytu je stanovena na 6 měsíců. Prodloužení pobytu je možné a je řešeno individuálně. Během pobytu uživatele na sociálním lůžku je požadována spolupráce rodinných příslušníků a blízkých při řešení sociální situace klienta.

V případě zájmu o umístění na sociální lůžko je nutné podat žádost se všemi náležitostmi. (Veškeré potřebné dokumenty naleznete ve formulářích na konci této stránky)

Nemocnice Dačice,a.s. každoročně získává neinvestiční dotaci na provoz sociálních lůžek z rozpočtu Jihočeského kraje – info zde

Poslání sociální služby:

Posláním sociálních lůžek je poskytnout sociální služby seniorům, kteří v předchozím období byli hospitalizováni převážně na lůžkových odděleních Nemocnice Dačice, a.s. a kteří se nemohou díky své nově vzniklé nepříznivé situaci vrátit do svého domácího prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů, podporujeme stávající dovednosti v péči o sebe sama a nabízíme pomoc při překonání či vyřešení nepříznivé životní situace.

Cíle sociální služby:

– Zhodnotit potřeby a nároky jednotlivce na péči a pomoci mu při návratu do domácího prostředí nebo mu zajistit vhodnou následnou sociální službu.
– Sociální službu poskytovat v co nejkratší délce pobytu, z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě.

Cílová skupina:

Služba je určena seniorům nad 60 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nemůžou po hospitalizaci v nemocnici vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí.
Sociální lůžka Nemocnice Dačice, a.s. poskytují péči především seniorům a dlouhodobě nemocným, kteří nevyžadují další lůžkovou zdravotní péči a jejichž péče nedosahuje objemu tří hodin péče erudovanou zdravotní sestrou denně, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a situaci v domácím prostředí, nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou), nebo do doby, kdy je klientovi zajištěna pomoc osobou blízkou v jeho domácím prostředí, popřípadě terénní sociální službou (pečovatelská služba apod.).

Sociální lůžka nejsou určená pro klienty, jejichž životní způsoby jsou v rozporu s provozním řádem ND, a.s. tj. kteří požívají alkohol nebo jsou závislí na návykových látkách, trpí akutním infekčním onemocněním či duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Dále lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou a specializovanou péči.

Úhrada za sociální lůžko:

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy s klientem. Smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou. Klient je povinen uhradit za ubytování 290,- Kč/den a za stravu 245,- Kč/den. Pokud je klientovi přiznán příspěvek na péči, je v souladu se zákonem tento příspěvek zcela využíván poskytovatelem k zajištění sociálních služeb.

Pokud by klientovi sociální služby dle § 73 odst. zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních, nezbývalo po úhradě za ubytování a stravu 15 % jeho pravidelného příjmu, částky úhrady se poměrně sníží.

Dále dle § 71 odst. 3 a 4 zák. č. 08/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních, se může ND, a.s. dohodnout na spoluúčasti na náhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem, nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka určená pro poskytovatele sociální služby. Příspěvek slouží k úhradě výkonů ošetřovatelské péče, která v případě sociálních lůžek není hrazena ze zdravotního pojištění.

Sazebník poskytovaných služeb-rekapitulace

1. Stravování 245,00 Kč/den od 1. 1. 2024
2. Ubytování 290,00 Kč/den od 1. 1. 2024
3. Fakultativní služby: pedikúra – dle ceníku daného poskytovatele služby (200,- Kč – 9/21)
manikúra – dle ceníku daného poskytovatele služby, kadeřnictví – dle ceníku daného poskytovatele služby  (80,- Kč – 9/21)

Nabízené služby

v rámci poskytování sociálních lůžek v ND, a.s.- ubytování,

– stravování,

– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

– aktivizační a sociálně terapeutické činnosti – přehled aktivit klientů

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zdravotní péče.

Ubytování

Oddělení, na kterém se nacházejí sociální lůžka, disponuje jednolůžkovými až čtyřlůžkovými pokoji po celkové rekonstrukci. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. Na všech pokojích je nainstalováno signalizační zařízení.

Stravování

Nemocnice Dačice, a.s. má vlastní kuchyň, kde je klientům připravována strava dle zásad zdravé výživy, dostatečný pitný režim a podle potřeby i dietní strava. Strava je podávána buď přímo na pokojích nebo v jídelně, která je umístěna přímo na oddělení. Podáváme i teplé večeře.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči předepsanou lékařem zajišťujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nelékařským zdravotnickým personálem tzn. zdravotní sestry, sanitáři pod jejich dohledem. Péči zajišťujeme 24 hodin denně.

Lékařská péče

Při přijetí na sociální lůžko je lékařem provedeno cílené vyšetření. Lékařskou péči zajišťuje formou návštěvní služby ošetřující lékař, který za klienty dochází pravidelně 1x týdně eventuelně dle potřeby. Klientům můžeme zajistit podle skutečné potřeby i návštěvu u odborného lékaře. Léky a zdravotnické pomůcky předepisuje lékař na recept a případné doplatky si hradí klient sám. Po celou dobu poskytování sociální služby je vedena zdravotní dokumentace.

Návštěvní hodiny

Návštěvní doba je ve všední dny od 14.00 – 17.00 hod, o víkendech a svátcích od 13.00 – 17.00 hod. Je možné navštívit pacienta i mimo návštěvní hodiny a to výhradně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.

Postup při zájmu o službu

V případě zájmu o poskytnutí služby či bližší informace o této službě se obraťte na zdravotně-sociální pracovnici lůžkového oddělení LDN na výše uvedených kontaktech. Předpokladem pro přijetí je splnění kritérií pro cílovou skupinu, předání vyplněné „Žádosti o sociální lůžko v ND,a.s.“ se všemi potřebnými přílohami.

Formuláře:

Základní informace – Leták – sociální lůžka 2022 – formulář ke stažení ve formátu *.pdf

Žádost o sociální lůžko – formulář ke stažení ve formátu *.pdf

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář ke stažení ve formátu *.

Informace o zpracování osobních údajů– formulář ke stažení ve formátu *.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktní osoby – formulář ke stažení ve formátu *.pdf

Nemocnice Dačice – info pro pozůstalé – formulář ke stažení ve formátu *.pdf