Domů 9 Oddělení 9 Etické kodexy 9 Etický kodex fyzioterapeuta 

Etický kodex fyzioterapeuta 

Etický kodex fyzioterapeuta v pdf 

Obecné zásady

 • Stavovskou povinností fyzioterapeuta je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.
 • Fyzioterapeut dodržuje zákony a vyhlášky, kterými se řídí jeho činnost v ČR.
 • Fyzioterapeut respektuje věk, národnost, víru, barvu pleti, politické přesvědčení, sociální statut, pohlaví a sexuální orientaci klienta.
 • Fyzioterapeut respektuje práva a lidskou důstojnost všech jedinců.
 • Fyzioterapeut nese odpovědnost za svá rozhodnutí.

Výkon povolání

 • Fyzioterapeut zodpovídá za provedení fyzioterapeutických postupů a nesmí ohrozit zdraví klienta.
 • Fyzioterapeut musí svou profesionální činností předcházet vzniku disability. Fyzioterapeut přispívá k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o klienty. Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší úroveň svého vzdělání a odbornost celoživotním vzděláváním.
 • Fyzioterapeut má právo na finanční odměnu za svou práci.

Vztah ke klientovi

 • Fyzioterapeut je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči o něj.
 • Fyzioterapeut podává klientům přesné informace o poskytování fyzioterapeutických výkonů a je povinen seznámit klienta i o případném riziku terapie.

Vztahy k ostatním zdravotnickým profesím

 • Fyzioterapeut spolupracuje v klientově zájmu s jeho ošetřujícím lékařem.
 • Fyzioterapeut spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi buď v rámci interdisciplinární spolupráce, nebo jako člen multidisciplinárního týmu.
 • Fyzioterapeut se podílí se na rozvoji odborného vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků.

Závěrečné ustanovení

 • Fyzioterapeut za všech okolností dodržuje standard profesní a osobní etiky což činí jeho profesi důvěryhodnou.
 • V případě, že kolega poruší pravidla etického kodexu, je Fyzioterapeut povinen jej na to upozornit; nedojde-li k nápravě, je povinen informovat vedení nemocnice a profesní organizaci.

Etické principy pro fyzioterapeuty byly vypracovány v souladu s „Etickým kodexem“ WCPT a byly schváleny výkonným výborem Unie rehabilitačních pracovníků dne 12. 6. 1992. Přepracovány a schváleny Sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR dne 26. 1. 2002 jako „Etický kodex fyzioterapeuta“.