Domů 9 Oddělení 9 Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

Nemocnice Dačice – info pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

         je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého a prožíváte zármutek z jeho odchodu. Dovolte proto, abychom Vám tyto těžké chvíle ulehčili alespoň několika radami a informacemi týkajícími se záležitostí, které musíte nyní bezprostředně zařídit.

Nemocnice

Po obdržení oznámení o úmrtí se, prosím, co nejdříve dostavte na oddělení, kde byl zesnulý pacient naposledy hospitalizován. Nezbytné informace týkající se úmrtí Vám podá ošetřující lékař oddělení.

Podle platných zákonů může být osobě blízké po předložení občanského průkazu předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady, osobní doklady. Osoba blízká potvrdí převzetí věcí podpisem protokolu o předání, uvede číslo občanského průkazu a vazbu k zemřelému. Předání osobních věcí po zemřelém provede službu konající sestra oddělení.

Finanční hotovost nad 1000,- Kč, rovněž klíče od bytu/domu zemřelého či jiné cennosti spadají do dědického řízení. Hotovost a cennosti, které byly převzaty do depozitu nemocnice, budou zahrnuty do dědického řízení taktéž. Nemocnice podá v zákonné lhůtě písemnou zprávu místně příslušnému soudu, který zahájí pozůstalostní řízení. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle písemnou výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi. Pozůstalost uložená v depozitu nemocnice je vydána dědici či notáři pověřeného soudem jako správce pozůstalosti na základě předložení platného občanského průkazu a pravomocného usnesení. Vyzvednutí pozůstalosti je možné v pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod na pokladně nemocnice, po předchozí telefonické dohodě na tel.: 384 358 211. 

Z důvodu sociálních může vystavitel pohřbu na pokladně nemocnice vyplnit „Žádost o vyplacení finančních prostředků na zajištění nákladů pohřbu“ (informace Vám podá pokladní) a tato skutečnost je nahlášena do dědického řízení. Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu, zvířat, odstranění havárie apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Podle předpisů o úmrtí je nutné, aby nejpozději do 96 hodin od úmrtí bylo zahájeno jednání o zajištění pohřbu a kontaktována vybraná firma zajišťující pohřeb. 

Pohřební služba

Pohřeb je možné zadat kterékoliv pohřební službě, kterou si vyberete dle vlastního uvážení. Provozovatel pohřební služby, Vám zařídí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených. 
Provozovateli pohřební služby, kterého si vyberete, předejte:

 – občanský průkaz zemřelého a občanský průkaz objednavatele pohřbu,
 – plnou moc, kterou pověříte pohřební službu k převzetí těla zemřelého,

 – oděv pro zemřelého.

Služby pohřební služby jsou komplexní, od tisku smutečního oznámení, květinové výzdoby, zajištění dopravy pro smuteční hosty až po typ obřadu dle přání příbuzných.  Pohřební služba zařídí všechny potřebné náležitosti a bude Vás aktuálně informovat o dalších postupech.

Úmrtní list

Úmrtní list nevydává nemocnice. Občanský průkaz zemřelé(-ho) a podklady pro vystavení úmrtního listu předá matričnímu úřadu pohřební služba. Úmrtní list vydává v zákonné lhůtě 30 dnů (obvykle do 14-ti dnů) od pohřbu matrika – odbor vnitřních věcí MěÚ Dačice tel.: 384 401 221, Palackého nám. 1/I, 380 01 Dačice.  Vydává se osobě blízké nebo vystaviteli pohřbu. K vydání úmrtního listu je vhodné předložit rodný, případně oddací list zemřelé(-ho).

Matriční úřad oznámí úmrtí Centrálnímu registru pojištěnců a České správě sociálního zabezpečení pro zastavení výplaty dávek starobního a invalidního důchodu. ČSSZ Vám podá informace k vyřízení všech typů důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí). Doklad zdravotního pojištění zemřelé(-ho)  – doklad pojištěnce je nutné vrátit příslušné zdravotní pojišťovně. Ostatní doklady řidičský průkaz, cestovní pas, atd. se vrací úřadu, který je vydal. 

Zorientovat se v nastalé situaci Vám mohou pomoci informační materiály vydané státními úřady, například příručka „Základní informace pro pozůstalé“ vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj a dostupná na internetových stránkách https://www.mmr.cz/

Věříme, že naše informace Vám alespoň částečně usnadní první dny bez Vašeho blízkého.