Domů 9 Oddělení 9 Domácí řád

Domácí řád

Domácí řád v pdf

Domácí řád – Oddělení dlouhodobě nemocných

 • Po dobu pobytu v zařízení pečuje o pacienty ošetřující lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, zdravotně sociální pracovnice, a ostatní personál. Pacient má dbát jejich pokynů a rad.
 • Při přijetí má pacient možnost si ošacení, které denně nepotřebuje uložit do šatny, doklad o uložení dostane uživatel, kopie o uložení bude založená v dokumentaci uživatele.
 • Pacient má možnost při nástupu na oddělení uložit cenné věci a peněžní hotovost do úschovy. Doklad o uložení dostane uživatel, kopie dokladu bude uložená v jeho dokumentaci. Nemocnice neodpovídá za cenné věci, peněžní hotovost, vkladní knížky, pokud nebyly dány do úschovy. Doporučujeme, aby hotovost pro aktuální potřebu uživatele volně uložená v jeho stolku z bezpečnostních důvodů nepřesáhla 500,- Kč.
 • Pacient může dostat ústavní prádlo, dle individuální potřeby, které při odchodu vrátí. Pacient může používat vlastní prádlo za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna.
 • Každý pacient je uložen na čisté lůžko. Výměny ložního prádla se provádí dle individuální potřeby pacienta, vhodné je nejméně jedenkrát týdně. Výměna osobního prádla se provádí dle individuální potřeby pacienta.
 • Ranní úprava lůžka pacientů se provádí po domluvě s ním, vhodné je denně. Koupání se provádí po domluvě s pacientem, vhodné je nejméně jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje hygienická péče se provádí na lůžku.
 • Ranní buzení se provádí nejdříve v 6.15 hodin. Není-li to bezprostředně nutné pacienti vstávají v době před snídaní.
 • Rozdělování léků provádí zdravotní sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře, pacient má léky požít v přítomnosti sestry.
 • Jídlo se podává v době určené řádem stravovacího provozu a to:
  snídaně 7.00 – 8.00 hodin
  přesnídávka 9.00 – 10.00 hodin
  oběd 11.30 – 12.00 hodin
  svačina 14.30 – 15.00 hodin
  večeře 17.30 – 18.00 hodin
  II. večeře 20.30 – 21.00 hodin (dieta č.9)
  Stravu a dietu určuje lékař. Pacient by měl domluvenou a doporučenou dietu respektovat.
 • Rodinní příslušníci a jiné návštěvy mohou pacientovi donést potraviny, s možností uložení potravin do ledničky, která je umístěna na chodbě oddělení. Ponechávání a uschovávání jídla na pokoji je nevhodné. Taktéž nejsou vhodné potraviny podléhající rychlé zkáze a potraviny, které se neslučují s domluvenou a doporučenou dietou. Nastavená strava je součástí léčebného procesu, u některých diet má být jídlo příbuznými přineseno až po konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.
 • Zachování čistoty v zařízení zabraňuje novým onemocněním a zároveň je součástí léčení pacientů. Proto je nutné zachovávat čistotu na pokojích, chodbách a koupelnách. Odhazování papíru a jiných odpadků na zem, z oken a do klozetových mís není dovoleno. Hořlavé a výbušné materiály nesmí být dávány do košů, ale do nádob k tomu určených.
 • Dodržování zvukového klidu je závazné pro pacienty i zaměstnance. Noční klid je v letním období od 22,00 – 6,00 hodin, v zimním období od 21,00 hodin. Na pokojích pacient nesmí rušit hlukem či jinými rušivými projevy ostatní pacienty.
 • V době zvukového klidu by s použitím přijímače měli souhlasit i ostatní pacienti na pokoji. Zvuk přijímače by neměl rušit ani na jiných pokojích.
 • Vycházky pacientů v areálu nemocnice a pobyt na venkovní terase zajišťuje u částečně či zcela imobilních uživatelů rodina nebo ošetřovatelský tým. Pohybově nezávislí se pohybují na terase a v areálu nemocnice samostatně. Odchází-li pacient z oddělení oznámí tuto skutečnost sloužící sestře a zároveň sdělí na jak dlouhou dobu oddělení opouští.
 • Ústní i písemné stížnosti, přání, připomínky přijímá ředitelka zařízení, a to osobně, písemně nebo prostřednictvím zdravotnického personálu. Lze též využít schránky k tomuto účelu instalované na oddělení.
 • Před propuštěním z hospitalizace je nutné odevzdat všechny půjčené předměty, prádlo apod. Ošetřující lékař vypracuje propouštěcí zprávu. Sestra předá ošetřovatelskou zprávu, rozpis užívaných léků, léky pro další léčení, osobní doklady (byly-li u sester uloženy). Zdravotně-sociální pracovnice předá cennosti a finanční hotovost z pokladny (byla-li v pokladně uložena).
 • Informace o zdravotním stavu podá ošetřující lékař osobně, nebo primář oddělení osobám určeným pacientem nebo jeho zákonný zástupce označených v Poučení a souhlasu s hospitalizací.
 • Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a návykové látky za účelem jejich užívání během pobytu v zařízení.
 • Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách a v rámci léčebného procesu se pacientům nedoporučuje.
 • Jestliže se pacient neřídí tímto domácím řádem, omezuje práva ostatních pacientů, nedodržuje navržený léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, může Nemocnice Dačice u tohoto pacienta ukončit hospitalizaci.

V Dačicích 1.8. 2022

Mgr. Ing. Marta Krechlerová
Předseda představenstva
Nemocnice Dačice, a.s.

Mgr. Petra Čeloudová
Hlavní sestra
Nemocnice Dačice, a.s.