Domů 9 O nás 9 Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace o Nemocnici Dačice, a.s. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Nemocnice Dačice, a.s.

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Dačice, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem.
Nemocnice Dačice, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 10.11.2009 pod spisovou značkou B 1871
Sídlo: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
IČO:  281 13 195
Statutární orgán: představenstvo
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
Předmětem činnosti (podnikání) je:
– komplexní poskytování zdravotnických služeb
– masérské, rekondiční a regenerační služby
– hostinská činnost
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice Dačice, a.s.
Schéma organizační struktury nemda

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Dačice, a.s.
Antonínská 85/II
380 01  Dačice
Česká republika

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Nemocnice Dačice, a. s.
Antonínská 85/II, 380 01 Dačice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství: 8:00 – 15:00 h
Úřední hodiny podatelny : 8:00 – 15:00 h, úřední hodiny pokladny: Po, St, Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:00 h
Út, Čt: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 h

Návštěvní hodiny: ve všední dny 14:00 – 17:00 h
sváteční dny 13:00 – 17:00 h

Podatelna: 384 358 245
Sekretariát ředitelství: 384 358 211
Terminál: 384 358 211
Oddělení: LDN – REH – 384 358 286, sociální lůžka – 384 358 235

4.4. Telefonní čísla

4.5. Číslo faxu

384 358 200

4.6. Adresa internetové stránky

www.nemda.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Adresa –  podatelna@nemda.cz
ID datové schránky: s3kfyze

4.8. Další elektronické adresy

zdravotnická dokumentace, stížnosti: info@nemda.cz

Agenda spokojenosti pacientů a zaměstnanců: petra.celoudova@nemda.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. | dpo@jihnem.cz | +420727931965

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení:
Banka CREDITAS a. s. – pobočka Dačice
Číslo účtu: 103806242/2250

6. IČ

281 13 195

7. DIČ

CZ28113195     DIČ DPH: CZ699005400 od 1.1.2019

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Zakladatelská listina Nemocnice Dačice, a.s. Další dokumenty dostupné

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu (2021) – Obsah účetních výkazů za rok 2021 – viz výroční zpráva

9. Dotace na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění

V roce 2023 byla Nemocnici Dačice, a.s. schválena z rozpočtu Jihočeského kraje dotace na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění ve výši 11.850.000,- Kč. Část ve výši 10.550.000,- Kč na činnost ambulantní a lůžkové péče. Dotace ve výši 1.300.000,- Kč na činnosti lékařské pohotovostní služby v Dačicích.

10. Žádosti o informace

Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – ZDE

11. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti , pochvaly

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky – (odkaz)

13. Formuláře

Zdravotnická dokumentace – Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace,

Žádost o poskytnutí informací – kopie a opisu z dokumentace
Podání stížnosti

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb
Ústavní pořádek- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů – Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.
Mezinárodní smlouvy- Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně),vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí– sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb.m.s.

Zákony:

– zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
– zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

– vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
– vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
– vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
– vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
– vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
– vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
– vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů – (platnost zrušena k 1.5.2019)
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

– zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vedení a zpřístupnění zdravotnické dokumentace

14.2. Vydané právní předpisy

Nemocnice Dačice, a.s. nevydává žádné právní předpisy.

Sazebník úhrad za informace 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Nemocnice Dačice, a.s. nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

16.2. Výhradní licence

Nemocnice Dačice, a.s. nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2021  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2020  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2019  podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů